Regulamin wizyt w gabinecie stacjonarnym

REGULAMIN FIZJOFEMME MAŁGORZATA AUGUŚCIK

 1. Przed skorzystaniem z usług gabinetu należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy gabinetu FizjoFemme Małgorzata Auguścik – prowadzonego przez FizjoFemme Małgorzata Auguścik NIP: 5472130043.
 3. Gabinet zlokalizowany jest przy ul. Hallera 64B/1 w Katowicach.
 4. Gabinet nie świadczy usług w ramach NFZ.
 5. Pacjent umawia się na wizytę fizjoterapeutyczną telefonicznie pod numerem 510317004, osobiście podczas wizyty w gabinecie lub przez wiadomość mailową na adres fizjofemme@gmail.com, lub kalendarz internetowy. Umówienie wizyty następuje w momencie potwierdzenia terminu wizyty przez gabinet.
 6. Dzieci poniżej 18-go roku życia mogą korzystać z zabiegów w obecności opiekuna, chyba że opiekun wyrazi zgodę na zabieg bez jego obecności.
 7. Na pierwszą wizytę Pacjent proszony jest o przybycie co najmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną. Jest to czas na przygotowanie się do zabiegu oraz rzetelne wypełnienie Karty Pacjenta.
 8. Na pierwszą wizytę konsultacyjną Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną, jeśli taka posiada.
 9. Pacjent korzystając z rehabilitacji w gabinecie FizjoFemme rozpoczyna zabiegi od konsultacji u magistra fizjoterapii, który decyduje o realizowanych zabiegach.
 10. W gabinecie wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia i fizjoterapii.
 11. Pracownicy gabinetu FizjoFemme posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenia usług medycznych.
 12. Zakup usługi w  jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez gabinet oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 13. Usługi w gabinecie są odpłatne.  Aktualne ceny usług określone są w Cenniku dostępnym na www.fizjofemme.com
 14. Za usługi świadczone przez gabinet płatności można dokonać gotówką, blikiem lub przelewem na konto.
 15. W przypadku, gdy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, blikiem lub przelewem.
 16. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje fizjoterapeutyczne..
 17. Odwołanie zabiegu jest możliwe z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie pod numerem +48 510317004 lub mailowo na adres fizjofemme@gmail.com
 18. Po rozpoczęciu cyklu zabiegowego (pakietu w promocyjnej cenie) Pacjentowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane zabiegi.
 19. Istnieje możliwość ewentualnego przesunięcia terminów, co każdorazowo Pacjent ustala podczas wizyty lub telefonicznie pod numerem telefonu 510317004.
 20. Na teren gabinetu nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 21. Pracownicy gabinetu zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
 22. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest terapeuta prowadzący wizytę.
 23. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: fizjofemme@gmail.com
 24. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.